INFORMACJE OGÓLNE

 

Zakres dyrektywy :

Dyrektywa ta została przyjęta przez Unię Europejską w celu ułatwienia wymiany handlowej przez ujednolicenie we wszystkich państwach członkowskich wymagań technicznych i prawnych stawianych urządzeniom przeznaczonym do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa dotyczy urządzeń i systemów zabezpieczeń, które mogą być wykorzystywane w obszarach zagrożonych wybuchem na skutek obecności gazów i par palnych lub kurzu. Dyrektywa dotyczy zarówno urządzeń mechanicznych, jak i elektrycznych.

Dyrektywa dotyczy harmonizacji wymagań, jak i zgodności procedur wytwarzania.


Różnice między starymi normami narodowymi, a nowymi dyrektywami:

 • Tylko jedna dyrektywa do urządzeń przeznaczonych do kopalni i innych środowisk zagrożonych obecnością atmosfery wybuchowej.
 • Dyrektywa określa wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń przeznaczonych do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem w wyniku obecności kurzu oraz wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej.
 • Wprowadza oznaczenie "CE" dla urządzeń i systemów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w atmosferach zagrożonych wybuchem.
 • Dyrektywa zastępuje unormowania narodowe dla urządzeń elektrycznych.

Ta nowa Dyrektywa ma szerszy zasięg niż normy narodowe.


Co to jest atmosfera potencjalnie wybuchowa?

Do wywołania wybuchu konieczne jest zaistnienie trzech czynników:

 • Substancje palne (kurz, gaz, mgła lub opary) (A)
 • Tlen w otaczającym powietrzu = zawsze obecny (B)
 • Warunki atmosferyczne
  w których, po zapłonie (C), ogień rozprzestrzenia się w całej mieszaninie (w przypadku włókien, kurz może nie ulec całkowitemu spaleniu).

Atmosfera potencjalnie wybuchowa to atmosfera, która może stać się atmosferą wybuchową, wskutek warunków lokalnych lub procesowych.


Zastosowanie dyrektywy:

Od 1 lipca 2003, wszystkie produkty do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej muszą być zgodne z Dyrektywą 94/9/EC. Urządzenia już zainstalowane muszą być zastąpione przez urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX.

Co z produktami po 30 czerwca 2003?

Po 30 czerwca 2003, zgodność z dyrektywą ATEX jest obligatoryjna, aby umożliwić swobodny przepływ produktów w obszarze Unii Europejskiej. Dopuszczone jest tylko nowe podejście (New Approach). Uwzględnia ono:

 • Obszary zagrożone wybuchem (patrz strona "Grupy i strefy"),
 • Oznaczenie CE (patrz strona "ASCO NUMATICS i ATEX"),
 • Atmosfery zapylone (EN 60241, EN 50181),
 • Standardy CENELEC EN 60079-0/EN 50014 dla urządzeń elektrycznych do stosowania w atmosferze gazów wybuchowych (patrz strona "Dokumentacja ATEX"),
 • Standard EN 13463 dla urządzeń nieelektrycznych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Co z urządzeniami po 1 lipca 2006?

Po 1 lipca 2006, normy EN 50014..28 są stopniowo zastępowane przez normy z serii EN 60079 norm zharmonizowanych. To samo dotyczy normy EN 50281-1-1 (urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych), która jest zastępowana przez serią EN 61241 norm (patrz "Dokumentacja ATEX").

Jeśli urządzenie nie uległo zasadniczej zmianie, producent nie musi występować o dodatkowy certyfikat badań EC.

Stan harmonizacji norm na koniec roku 2006:

EN 50014 Harmonizacja do 1 października 2008, a następnie zastąpienie przez normę EN 60079-0 (2006) 1 marca 2007
EN 50018 'd' Harmonizacja do 1 marca 2007, a następnie zastąpienie przez normę EN 60079-1, zharmonizowaną w grudniu 2006
EN 50019 'e' Zastąpiona przez EN 60079-7 (2003), zharmonizowana w lipcu 2006
EN 50020 'i' Harmonizacja do 1 października 2009, a następnie zastąpienie przez normę EN 60079-11 (2007)
EN 50021 'n' Zastąpiona przez EN 60079-15 (2003), harmonizacja do czerwca 2008; następnie zastąpienie przez EN 60079-15 (2005)
EN 50028 'm' Zastąpiona przez EN 60079-18 (2004), zharmonizowana w grudniu 2006
EN 50281-1-1 Harmonizacja do 1 października 2008, a następnie zastąpienie przez normy EN 61241-0 i EN 61241-1
Co to jest certyfikat IECEx?

 

Międzynarodowy system certyfikacji IECEx jest dobrowolnym systemem certyfikacji. Oznacza on zgodność z normami IEC 60079, 61241 i 61779. Certyfikat ten ułatwia handel międzynarodowy urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do pracy w atmosferach wybuchowych oraz pozwala uniknąć mnożenia certyfikatów narodowych, przy jednoiczesnej gwarancji określonego poziomu bezpieczeństwa. Certyfikat jest wydawany przez organizacje uznawane przez IECEx, tak zwane ExCB (urzędy certyfikacji Ex).

 • Certyfikat umożliwia bezpośredni dostęp do rynków Australii, Nowej Zelandii, itd.
 • Ułatwia dostęp do lokalnych certyfikatów w Rosji, Chinach, USA itd.
 • Zmniejsza koszty i czas certyfikacji dzięki międzynarodowej akceptacji.
 • Wszystkie wydane certyfikaty są dostępne na całym świecie na stronie IECEx.com w menu "Online Certificates".