TYPY STEROWNIKÓW

Sterownik jest elementem transmisyjnym, który porównuje wartość otrzymaną z przetwornika z ustaloną wcześniej wartością i wysyła sygnał sterujący do elementu uruchamiającego (zaworu proporcjonalnego) w celu regulacji otwarcia zaworu do momentu osiągnięcia wartości zadanej. Sterownik powinien sterować transmisją w czasie w taki sposób, aby kontrolowane dynamiczne wartości procesu były dobrze zrównoważone. Wartość zadana musi zostać osiągnięta w najkrótszym możliwym czasie, a wartość zwrotna powinna ulegać jak najmniejszym zmianom względem wartości zadanej. 

Sterowniki o działaniu ciągłym

Na wyjście sterownika o działaniu ciągłym jest podawany stały sygnał (napięciowy lub prądowy), którym może w sposób nieprzerwany przyjmować wartości od początkowej do końcowej. Istnieją trzy typy sterowników: proporcjonalne (P), proporcjonalno-całkujące (PI) i proporcjonalno-całkująco-różniczkujące (PID). W przypadku każdego typu sterownika istnieją zastosowania, do których jest najbardziej odpowiedni. Pełne wyjaśnienie trzech typów sterowników zawiera ten artykuł w Wikipedii.
P Controller PI Controller PID Controller
ZASTOSOWANIE P PI PID
CIŚNIENIE Niewielkie wymiary Odpowiedni
PRZEPŁYW / Odpowiedni Mniej odpowiedni
TEMPERATURA Niewielkie wymiary Odpowiedni
POZIOM Odpowiedni / Odpowiedni
SZYBKOŚĆ Odpowiedni

Sterowniki przełączające

W przeciwieństwie do sterowników o działaniu ciągłym ten typ sterownika nie wysyła ciągłego sygnału wyjściowego. Możliwe jest jedynie włączenie lub wyłączenie sygnału wyjściowego. Jednak może on być używany do sterowania.
Typy modulacji:
  • Modulacja szerokości impulsów (PWM): Firma ASCO Numatics stosuje modulację szerokości impulsów w elektronicznych jednostkach sterujących.
  • Modulacja amplitudy impulsów 
  • Modulacja częstotliwości impulsów
W przypadku modulacji szerokości impulsów (PWM) napięcie zasilania 24 V DC jest przetwarzane na impulsy prostokątne o różnej szerokości. Sygnał wyjściowy nie jest stałym sygnałem, ale sekwencją impulsów powtarzanych w określonych odstępach czasu.