FAQ ATEX 94/9/EG

Algemene informatie over ATEX op de EC website

Algemene informatie
Welke apparatuur dient te voldoen aan ATEX voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen?
De ATEX richtlijn is van toepassing op elektrische en niet-elektrische apparatuur.
 • Bij een magneetventiel dient het complete product, zowel de behuizing als de spoel, ATEX gecertificeerd te zijn.
 • Bij een elektro-pneumatisch bediend ventiel met geïntegreerd stuurventiel dient het complete product ATEX gecertificeerd te zijn.
 • Bij een elektro-pneumatisch bediend ventiel met een separaat (CNOMO) stuurventiel zijn 2 certificeringen noodzakelijk; een voor het stuurventiel en een voor het pneumatisch ventiel.
 • ATEX certificering is eveneens noodzakelijk voor niet-elektrische apparatuur zoals filters, drukregelaars, olievernevelaars, magneetafsluiters en magneetventielen, kleppen, cilinders, etc.

Als mijn installatie al voor 1 juli 2003 is voorzien van apparatuur die is gecertificeerd volgens de toen bestaande regelingen, dien ik deze dan te vervangen?

Apparatuur die in gebruik genomen werd voor 1 juli 2003, dient aan de hand van een gedocumenteerde risico inventarisatie en evaluatie te tonen dat met de risico's van een kans op explosie rekening is gehouden. Met name:
 • Voor stofexplosiegevaarlijke omgevingen: de bestaande arbeidsplaatsen dienen te worden aangepast aan de richtlijn voor 1 juli 2006.
 • Voor gasexplosiegevaarlijke omgevingen: de geïnstalleerde apparatuur die niet voldoet aan de 94/9/EG richtlijn dient te worden geëvalueerd door de verantwoordelijke van de werkruimte. Afhankelijk van de risico analyse beslist de leidinggevende of men verplicht is om de apparatuur aan te passen om te voldoen aan de 94/9/EG richtlijn. Apparatuur die een positieve evaluatie heeft ontvangen kan worden gehandhaafd na 30 juni 2006.

Wat betekent de einddatum 1 juli 2006 voor mij?
Op deze datum dienen alle installaties te voldoen aan de ATEX richtlijnen.
Apparatuur die in gebruik genomen werd voor 1 juli 2003, dient in een gedocumenteerde risico inventarisatie en evaluatie van het risico op een explosie te tonen dat met deze risico's rekening is gehouden. Met name:
 • Voor stofexplosiegevaarlijke omgevingen: de bestaande arbeidsplaatsen dienen te worden aangepast aan de richtlijn voor 1 juli 2006.
 • Voor gasexplosiegevaarlijke omgevingen: de geïnstalleerde apparatuur die niet voldoet aan de 94/9/EG richtlijn dient te worden geëvalueerd door de bedrijfsleider van de werkruimte. Afhankelijk van de risico beoordeling beslist de leidinggevende of men verplicht is om de apparatuur aan te passen om te voldoen aan de 94/9/EG richtlijn. Apparatuur die een positieve evaluatie heeft ontvangen kan worden gehandhaafd na 30 juni 2006.

Kan ik accessoires op ATEX gecertificeerde producten monteren?
Ja. Zie onze catalogus "Apparatus for potentially explosive atmospheres" waarin alle compatibele accessoires zijn opgenomen die een risico beoordeling hebben ondergaan. Voor alle overige accessoires dient per geval een risico beoordeling te worden uitgevoerd.
Kan ik ATEX gecertificeerde producten samenbouwen?
Ja. Bijvoorbeeld een pneumatisch ventiel met een CNOMO stuurventiel, een cilinder met een elektro-pneumatisch ventiel... op voorwaarde dat de volgende regels in acht worden genomen:
 • Elk individueel product, dat wordt samengebouwd, dient ATEX gecertificeerd te zijn
 • Neem de minst gunstige categorie en temperatuurklasse in beschouwing en verzeker u ervan dat deze compatibel zijn met de gebruikszone.
 • Controleer de continuïteit van de aarding voor de ontlading van statische elektriciteit. Deze continuïteit dient op alle apparatuur die geïnstalleerd wordt gegarandeerd te worden, in elke willekeurige gebruikszone.

 
Traceerbaarheid van ATEX producten:
De traceerbaarheid van ATEX producten is verplicht, vanaf het fabricageproces tot het uiteindelijke gebruik. ASCO archiveert informatie zoals identificatie van de afnemer, productcode, serienummer, productiedatum en bestelnummer.

 
Onderhoud
Ik wil niet-ATEX gecertificeerde apparatuur (volgens de oude methode) vervangen in een bestaande installatie. Wat moet ik doen?
Wij adviseren u om de oude producten te vervangen door ATEX gecertificeerde producten.

 
Kan ik ATEX apparatuur repareren?
U kunt reserve-onderdelen voor ATEX producten aanschaffen en onderhoud verrichten met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 • U dient te voldoen aan de instructies zoals omschreven in de installatie- en onderhoudsinstructies die bij de reserve-onderdelenset wordt geleverd.
 • U moet de traceerbaarheid van het gerepareerde ATEX product garanderen.
 • De technicus die de reparatie uitvoert dient voldoende getraind te zijn betreffende de ATEX richtlijn en het risico op explosies.
 • De conformiteit van de markering moet worden gecontroleerd (fabrikanten markering, wijziging/reparatie markeringen).
 • U dient het bestaande ATEX label aan te passen:
  • Door het te vervangen door een nieuw label, t.w. een aanpassing/reparatie label
  • of door een specifieke identificatie toe te voegen (b.v. toevoeging van de letter "R")

 
Wat kan ik doen met nog op voorraad zijnde producten die niet zijn geïnstalleerd voor 1 juli 2003 en die niet voldoet aan de ATEX 94/9/EC richtlijn?
U kunt deze producten niet gebruiken voor installaties die na 1 juli 2003 in gebruik zijn genomen.
Voor installaties in gebruik voor 1 juli 2003, een gedocumenteerde risico beoordeling dient te laten zien dat met deze risico's rekening is gehouden. Met name:
 • Voor stofexplosiegevaarlijke omgevingen: de bestaande arbeidsplaatsen dienen te worden aangepast aan de richtlijn voor 1 juli 2006.
 • Voor gasexplosiegevaarlijke omgevingen: de geïnstalleerde apparatuur die niet voldoet aan de 94/9/EG richtlijn dient te worden geëvalueerd door de bedrijfsleider van de werkruimte. Afhankelijk van de risico beoordeling beslist de leidinggevende of men verplicht is om de apparatuur aan te passen om te voldoen aan de 94/9/EG richtlijn. Apparatuur die een positieve evaluatie heeft ontvangen kan worden gehandhaafd. In dat geval kunt u de op voorraad zijnde apparatuur gebruiken om defecte apparatuur te vervangen als het voldoet aan de voormalig CENELEC regelgeving.

 
Is het mogelijk om een oud niet-ATEX product te repareren voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen?
Ja, als de geïnstalleerde apparatuur voldoet aan de vorige regelgeving en de installatie behoeft geen aanpassing om te voldoen aan de ATEX richtlijn 94/9/EG en 1999/92/EG.